Prihláška na štúdium na našej škole

ZÁPIS  do 1. ročníka    <pre výber kliknite na text>    ZÁPIS do Materskej školy
 

prihláška - gymnázium

Cirkevná spojená škola,  Základná škola s materskou školou A. Radlinského, Okružná 2062/25, Dolný Kubín
Vás pozýva na

-ZÁPIS  do 1. ročníka
pre školský rok 2020/2021, ktorý sa uskutoční
 do 30. apríla 2020  
elektronickou formou bez prítomnosti detí.

Vyplnenú elektronickú prihlášku vytlačte, podpíšte a vložte do poštovej schránky pri hlavnom vchode do školy v termíne do ukončenia zápisu.
Tí, ktorí nemajú možnosť vytlačiť prihlášku, prosíme, kontaktujte nás!

Prosíme vás, aby ste pri zadávaní údajov boli dôslední, používali diakritiku a vždy si detailne skontrolovali ich správnosť. Tieto údaje budú zaradené do školského administratívneho systému a niektoré z nich budú uvedené vo vysvedčeniach, žiadostiach, potvrdeniach a v korešpondenčnej či elektronickej komunikácii medzi vami a našou školou. Nemusíte mať obavy. Vaše údaje k nám putujú šifrovanou komunikáciou, nakladanie s údajmi je riadené schváleným bezpečnostným  projektom, Zákonom o ochrane osobných údajov a politikou nariadenia GDPR.
Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré do 31.08. 2020 (vrátane) dovŕšia vek 6 rokov  a tiež deti, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku. Overenie údajov dieťaťa poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční pedagogickými pracovníkmi do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

V prípade otázok týkajúcich sa organizačných záležitostí kontaktujte:
Zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ: Mgr. Jana Mešková, 0911 498 021,  
jana.meskova@radlinskeho.sk alebo
Riaditeľ školy: Mgr. Ľudovít Mačor, 0911 876 026, ludovit.macor@radlinskeho.sk
Ak budete mať záujem ohľadne konzultácie ohľadne školskej zrelosti obráťte sa na odborných zamestnancov našej školy:
Školský špeciálny pedagóg: Ing., Mgr. Lenka Kalužová,
lenka.kaluzova@radlinskeho.sk

Ďalšie informácie k zápisu:

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky (žiadosť o odklad: na stiahnutie DOC / PDF), súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa  pri zápise nevyžaduje, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Pri zápise je nutný podpis-súhlas oboch zákonných zástupcov. V prípade, že prihlášku nemôže podpísať jeden z rodičov (zákonný zástupca), je potrebné priniesť alebo poslať splnomocnenie neprítomného zákonného zástupcu.
(Splnomocnenie: na stiahnutie DOC / PDF)

Predčasné zaškolenie žiakov
Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nevyžaduje, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.

Vážení rodičia, zápisom dieťaťa do 1. ročníka v našej škole nám prejavujete veľkú dôveru. Veľmi si to vážime.

> elektronická prihláška je na spodu tejto strany <


návrat hore

ZÁPIS do Materskej školy
Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (do MŠ)
na školský rok 2020/2021 sa budú podávať
od 1. apríla 2020 do 31. mája 2020

Elektronicky alebo prihlášku vo formáte PDF aj na stiahnutie

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa v žiadosti sa nebude vyžadovať
rodičia doložia dodatočne, do 15. júna 2020 alebo najneskôr do 4 týždňov od začiatku nástupu po otvorení škôl.

Rozhodnutia o prijatí budú vydané do 30. júna 2020.

Viac info na webovej stránke alebo u p. zástupkyne O. Jurigovej 0944 281 181, E-mail: otilia.jurigova@radlinskeho.sk

Do MŠ môže byť prijaté iba dieťa, ktoré do 31.8.2021 dovŕši vek 3 roky.

Postup:

 1. na webe školy nájsť a stiahnuť tlačivo "žiadosť o prijatie na predprimárne vzdelávanie" (PPV)
  obojstranne vytlačiť (na 1 list)
 2. vypísať všetky povinné údaje (rod. číslo! - na to sa najčastejšie zabúda)
 3. podpísať obidvomi rodičmi
 4. tento školský rok, vzhľadom na mimoriadnu situáciu, nemusí byť žiadosť potvrdená pediatrom (deti budú prijaté na adaptačný pobyt, ktorý sa po 3 mesiacoch, ak sa nevyskytnú žiadne problémy, automaticky zmení na riadny pobyt - poldenný alebo celodenný)
 5. tlačivo žiadosti doručiť do školy
  - poslať poštou na adresu: Cirkevná spojená škola,  Okružná 2062/25, Dolný Kubín 
  - alebo vhodiť do schránky pri hlavnom vchode školy 
   - alebo priniesť do MŠ po obnovení prevádzky MŠ  najneskôr do 31.5.2020.
 6. Rozhodnutie o prijatí / neprijatí bude rodičom (z. z.) doručené v zákonnom termíne do 30. 6. 2020.

Upozornenie

 • deti mladšie ako 3 roky môžu byť prijaté do MŠ, len ak to dovoľuje voľná kapacita MŠ; 
 • prednosť zo zákona majú deti s odkladom povinnej školskej dochádzky, 
  deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky ("predškoláci") a deti staršie ako 3 roky. 
 • Pomocné interné kritérium: zohľadní sa súrodenec dieťaťa, navštevujúci niektorú z organizačných zložiek školy (ZŠ, gymnázium, MŠ)

návrat hore

Gymnázium Andreja Radlinského, Okružná 2062/25, Dolný Kubín

Milí rodičia, milí žiaci,

ďakujeme za výber školy - nech sa naše Cirkevné gymnázium A. Radlinského stane aj vaším.

Elektronickou prihláškou nám pomôžete rýchlejšie pripraviť administráciu prijímacieho konania.
Ďakujeme!

Dôležité - NEZABUDNITE!!!

Papierovú prihlášku spolu so známkami zo ZŠ vám vypíše základná škola a musíte ju podpísať do 15. mája 2020.

ZŠ nám následne zašle originál podľa pokynov Ministerstva školstva.

O termíne skúšok vás budeme informovať.

Gymnázium Andreja Radlinského - elektronická prihláška

 

px

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: